dietary supplements

Showing all 2 results

kayam churna 50gm seth brothers

48.00
Kayam Churna Ingredients Senna Leaves – 50% Black Salt Nishot – 3% Ajwain – 11.5% Himej – 8% Svarjiksara –