Seth Brothers

Showing all 2 results

kayam churna 50gm seth brothers

55.00 inc. Tax
Add to cart
Kayam Churna Ingredients Senna Leaves – 50% Black Salt Nishot – 3% Ajwain – 11.5% Himej – 8% Svarjiksara –

kayam tablet 60tab sheth bros

198.00 inc. Tax
Add to cart
kayam tablet 60tab sheth bros

kayam churna 50gm seth brothers

55.00 inc. Tax
Add to cart
Kayam Churna Ingredients Senna Leaves – 50% Black Salt Nishot – 3% Ajwain – 11.5% Himej – 8% Svarjiksara –

kayam tablet 60tab sheth bros

198.00 inc. Tax
Add to cart
kayam tablet 60tab sheth bros